این کتاب موانع حضور زنان در راس یا بدنه حکومت‌ها را از جنبه‌های گوناگون و با نگاهی به حکومت‌های سراسر جهان بررسی می‌کند
نویسندگان در کتاب کتاب «قرن دیکتاتورها» کوشیده‌اند به جنبه‌هایی مغفول و ناشنیده از سرگذشت انسان‌های تمامیت‌خواهی بپردازند که نام و آوازه‌شان بی‌شک به گوش همه ما رسیده است.

اینستاگرام بزرگسال

اینستاگرام کودک